Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

OKO NR 10/321

Kwiecień 29, 2016

W numerze znajdziecie:


 • Tytuł Brązowej Szkoły „Perspektyw” zobowiązuje;
 • Rozmowa z Józefem Cytryniakiem pełniącym funkcję wójta Gniewoszowa;
 • Żołnierze Wyklęci – Finał konkursu;
 • Zumba Party;
 • IV Motocyklowa Pogoń za Wiosną;
 • O nowoczesnych technologiach węglowych na Dniach Technicznych Enei Wytwarzanie;
 • Duże inwestycje w Brzózie;
 • Czarna płyta wiecznie żywa;
 • Oraz dużo, dużo więcej…

Aby przeczytać najnowsze wydanie proszę kliknąć w link lub poniższe zdjęcie: 10_2016

10_2016

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.