Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

JEDLIŃSK. ŚCIĘCIE ŚMIERCI – OKO NR 3/314

Styczeń 21, 2016

W numerze znajdziecie:


 • JEDLIŃSK ŚCIĘCIE ŚMIERCI;
 • Awans ZS Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach;
 • Poloneza czas zacząć;
 • Wizyta biskupa w gminie Garbatka-Letnisko;
 • Studniówka I LO;
 • I LO im. S. Czarnieckiego w gronie Szkół Olimpijskich;
 • Wystawa fotografii przyrodniczej;
 • Małżeńskie Jubileusze;
 • Oraz dużo, dużo więcej…

Aby przeczytać najnowsze wydanie proszę kliknąć w link lub poniższe zdjęcie: 3_2016

3_2016

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.