Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

ZA NAMI KOZIENICKI TRIATHLON!

Sierpień 21, 2016

20 sierpnia odbył się kolejny kozienicki triathlon. Zgromadził on rekordową ilość zawodników – w najliczniejszej, kat. ‚open mężczyzn’ wystartowało 120 sportowców.

Zmagania rozpoczął Aquator dzieci i młodzieży. Triumfowali na nim Ramona Walczak i Tomasz Sufranowicz. W kat. ‚open kobiet’ zwyciężyła Maria Pytel, a w sztafecie Aquator Kozienice Przemysław Szymanowski.

Red.
Fot. MK

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Jedna odpowiedź do “ZA NAMI KOZIENICKI TRIATHLON!”

  1. ale jaja pisze:

    Redaktory przeczytajcie co napisaliście. W dwóch zdaniach tyle błędów, że masakra…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.