Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

ZMIANY W ZARZĄDZIE ENEA WYTWARZANIE

Sierpień 13, 2016

W piątek 12 sierpnia na stronie internetowej Grupy ENEA pojawił się następujący komunikat:
Rada Nadzorcza Enei Wytwarzanie zawiesiła Wacława Bilnickiego w czynnościach Prezesa Zarządu oraz Elżbietę Piwoński w czynnościach Członka Zarządu tej spółki.

Równocześnie Rada delegowała ze swojego grona Dawida Klimczaka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Enei Wytwarzanie.

Decyzja o zawieszeniu ma mieć bezpośredni związek z medialnymi doniesieniami dotyczącymi współpracy spółki Enea Wytwarzanie z jedną z kancelarii prawniczych.

link do artykułu

Red.

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.