Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

ZLOT MIŁOŚNIKÓW BMW SERII 3 – FOTORELACJA

Czerwiec 12, 2016

Piękne auta, piękne kobiety, piękna pogoda – tak w trzech słowach (i w takiej kolejności) można podsumować zlot miłośników BMW serii 3 – „3erfest”, który odbył się 11 czerwca na terenie KCRiS. Jest to już IX edycja ogólnopolskiej imprezy.

Pojawiły się na niej zarówno stare, jak i najnowsze generacje kultowego modelu bawarskiego producenta. Niektóre były mocno przerobione przez swoich właścicieli, inne nie. Wszystkie natomiast prezentowały się świetnie. Widać to na dołączonych fotografiach.

Red.
Fot. Tygodnik OKO

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.