Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W CKZIU

Czerwiec 28, 2016

Uroczystość zakończenia roku szkolnego przez uczniów Technikum imienia Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, która odbyła się 24 czerwca 2016 roku, uświetnili swoją obecnością: kierownik Katedry Roślin Ozdobnych na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – dr hab. Ewa Skutnik, proboszcz parafii świętego Izydora Oracza w Nowej Wsi – ksiądz Sławomir Paszowski, przewodniczący Rady Rodziców – pan Radosław Rak.

Na wstępie pani dyrektor Danuta Borowiec krótko podsumowała wydarzenia mijającego roku. Z satysfakcją podkreśliła, że pięcioro uczniów Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi – Paulina Cieślak, Aleksandra Feliszek, Dominika Michalak, Karol Osiak i Martyna Pacholczak – realizowało projekty stypendialne w ramach programu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Otrzymali oni po 4200 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Dwadzieścioro uczniów uzyskało w bieżącym roku szkolnym średnią ocen powyżej 4,4, a dziewięcioro otrzymuje świadectwa z czerwonym paskiem. Najlepszą w szkole jest klasa II Technikum Ekonomicznego i Obsługi Turystycznej, która uzyskała średnią ocen 3,98.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi podziękowała nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, rodzicom, opiekunom praktyk za trud włożony w codzienną pracę na rzecz kształcenia młodzieży. Życzyła wszystkim wspaniałych wakacji. Do życzeń dołączył się pan przewodniczący Rady Rodziców – Radosław Rak.

Kolejna część uroczystości była z napięciem oczekiwana przez uczniów, bo oto ich pracowitość, systematyczność i zdolności miały zostać docenione. Nagrody za najlepsze wyniki w nauce otrzymali: w klasie II Technikum Ekonomicznego i Technikum Obsługi Turystycznej – Paulina Cupryjak (najwyższa średnia ocen w szkole – 5,4), Paulina Kępka (5,0), Dominika Michalak (5,0), Marta Szymańska (4,8), Klaudia Krajewska, Jakub Stolarek, Izabella Rybicka, Justyna Kordas, Karolina Dziekan, Bożena Czarnecka; w klasie I Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Ekonomicznego – Monika Papierowska (4,89), Monika Zielińska, Wiktoria Czamara, Paulina Sekuła, Laura Tulo, Aleksandra Krześniak; w klasie I Technikum Ogrodniczego – Aleksandra Posiadła (4,86), Lidia Zdziarska, Dominika Górzyńska, Wojciech Dominiak; w klasie III Technikum Geodezyjnego i Technikum Architektury Krajobrazu – Patryk Brzeziński (4,87), Paulina Cieślak (4,76), Weronika Opałka (4,75), Adela Kowalska, Natalia Sobocińska, Kinga Mrozowska, Michał Piwowarek, Adrianna Polesiak, Patrycja Jasiówka; w klasie II Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Ogrodniczego – Przemysław Dziubiński, Aleksandra Feliszek i Jakub Uljasz; w klasie II Technikum Ogrodniczego – Paweł Tworek.

Następnie nagrody otrzymali uczniowie reprezentujący szkołę w olimpiadach i konkursach zewnętrznych. Michał Piwowarek, Paulina Cieślak i Natalia Sobocińska z klasy III Technikum Geodezyjnego otrzymali nagrodę za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Geodezyjnym w Olsztynie – „Geopodchody 2016” organizowanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Uczniowie zdobyli indeksy Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Weronika Opałka z klasy III Technikum Architektury Krajobrazu została nagrodzona za zajęcie V miejsca na szczeblu okręgowym XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Nagrodzono również uczniów za wyniki w licznych konkursach szkolnych.

Po wręczeniu nagród głos zabrał Adam Potakiewicz, który w imieniu Samorządu Uczniowskiego podziękował nauczycielom za pracę i złożył życzenia dobrego wypoczynku. Z kolei pani dr hab. Ewa Skutnik pogratulowała wyników uczniom i zaprosiła do odwiedzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w jej jubileuszowym roku. Dopełnieniem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów z klasy II Technikum Ogrodniczego i Architektury Krajobrazu.

Źródło: CKZiU w Nowej Wsi

DSCF5271

DSCF5284

DSCF5303

DSCF5398

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.