Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU ODWOŁANY

Lipiec 16, 2016

Nadleśniczy nadleśnictwa Kozienice z dniem 14 lipca 2016 r. odwołuje okresowy zakaz wstępu do lasu w leśnictwie Cztery Kopce (oddziały 187-188), który obowiązywał od 21 czerwca. W pozostałych miejscach zakaz nadal obowiązuje.

Nadleśnictwo Kozienice informuje, że z dniem 14 lipca 2016 r. odwołuje okresowy zakaz wstępu do lasu w Leśnictwie Cztery Kopce (odziały 187-188), który obowiązywał od 21 czerwca. Prosimy jednak o zachowanie ostrożności podczas poruszania się po lesie. Przypominamy też o ciągle prowadzonych działaniach, służących likwidacji skutków nawałnicy rozproszonych po terenie całego leśnictwa.

Źródło: Sylwia Nowak – specjalista służby leśnej d/s ochrony lasu

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/źródła pocho­dzenia materiałów: archiwum.tygodnikoko.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.