Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

XXXI ZESZYT „ZIEMI KOZIENICKIEJ”

Maj 15, 2016

Zaledwie kilka miesięcy temu ukazał się jubileuszowy XXX numer periodyku Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej, a już czytelnicy doczekali się następnego zeszytu. 12 maja odbyła się promocja wydawnictwa.

Po otwarciu spotkania przez prezesa TMZK Lecha Wiśniewskiego głos zabrała Elżbieta Stąpór. Autorka przedstawiła opracowaną przez siebie historię braci Henryka i Edwarda Starzyków, którzy w latach 1945-1947 przeżyli wywiezienie na Syberię. Zawarła w niej obraz zatrzymania przez UB dorosłych uczniów w trakcie lekcji (wojna uniemożliwiła im uczęszczanie do szkoły w normalnym trybie). Opisała przesłuchania, transporty, codzienność obozową oraz sposoby więźniów na przeżycie.

Podczas promocji wystąpił Łukasz Janeczek, który opowiedział o napisanym przez siebie artykule dotyczącym historii kozienickiej hamerni i młyna. Jest to jego „debiut” w ramach TMZK. Sam autor jest jednak doświadczonym historykiem. Na co dzień zawodowo prowadzi badania na UJK w Kielcach.

W zeszycie znalazły się ponadto wspomnienia Inki Rawiczówny-Leśnikowskiej o rodzinie Janeczków oraz artykuł Macieja Kordasa o roli jaką odegrał folwark w tworzących się Kozienicach. W zeszycie umieszczono suplement do albumu „Kozienice z lat wojny i okupacji 1939-1945 na starej fotografii” opracowanego przez Krzysztofa Zająca i Michała Woźnego. Wydawnictwo uzupełnia wspomnienie o Januszu Stąporze napisane przez L. Wiśniewskiego.

Red.
Fot. M. Kordas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.