Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

WYSTAWA UTW

Maj 4, 2016

4 maja w małej galerii CKA została otwarta wystawa fotografii słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach.

Nad powstaniem ekspozycji czuwał Franciszek Subocz, kurator wystawy i instruktor UTW. Prezentowane fotografie przedstawiają głównie zdjęcia krajobrazowe i przyrodnicze, choć nie zabrakło ujęć portretowych oraz reportażowych. Są one dziełem dziewięciu autorów: Ewy Krupińskiej, Barbary Młynarczyk, Anny Nowackiej, Witolda Makarewicza, Stefana Walczaka, Jerzego Wojtkowskiego, Marka Wojtowicza, Mariana Wołowika, Leszka Szwasta.

Wystawa będzie czynna dla zwiedzających do 18 maja.

Red.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.