Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

WYSTAWA LEOKADII STYŚ

Maj 16, 2016

14 maja w Muzeum Regionalnym im. Tomasza Mikockiego w Kozienicach odbył się wernisaż wystawy malarstwa Leokadii Styś. Wydarzenie było częścią odbywającej się tego dnia Nocy Muzeów.

Przybyłych przywitał dyrektor muzeum Krzysztof Reczek. Następnie w imieniu komisarzy wystawy, tj. swoim i Sławomira Zawadzkiego, głos zabrała Aleksandra Jarosz-Panek. Opowiedziała o długiej, bo sięgającej lat 50., historii pracy twórczej artystki. Jej punktem zwrotnym było przejście pani Leokadii na emeryturę. Wtedy dopiero mogła w pełni poświęcić się malarstwu. Wtedy też zaczęły powstawać pierwsze wiersze.

Leokadia Styś otrzymała szereg nagród i wyróżnień, m.in. w 2005 r. Srebrny Krzyż za Zasługi przyznawany przez prezydenta RP. Prace artystki można było zobaczyć na kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych.

Niektóre z wierszy Leokadii Styś zostały zaprezentowane przez nią osobiście. Dotyczyły one ludzkich słabości oraz pogodnej zadumy nad sobą i światem. „Myślę teraz sobie, co tu robić jeszcze. Ale tak naprawdę to mi się już nie chce” – przekomarzała się z publicznością artystka.

Na wernisażu nie zabrakło kwiatów. Są one, obok scen rodzajowych i wątków religijnych, głównym motywem obrazów artystki. Kwiaty zostały również przyniesione przez publiczność dla pani Leokadii.

Red.
Fot. M. Kordas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.