Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

WYSTAWA FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ

Styczeń 17, 2016

15 stycznia w Muzeum Regionalnym w Kozienicach im. Tomasza Mikockiego otwarto wystawę fotografii „Malowane światłem: przyroda polska w obiektywie Artura Tabora”. Jest ona skierowana do wszystkich wrażliwych na piękno natury. Prezentacja zdjęć będzie dostępna dla zwiedzających do 16 marca.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Przybyłych powitał dyrektor muzeum Krzysztof Reczek oraz członkowie rodziny przedwcześnie zmarłego fotografa. Zaprezentowane zdjęcia przedstawiają bogactwo rodzimej flory i fauny. Wiele z nich pochodzi z terenu Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Wystawie towarzyszyła projekcja reportażu o twórczości Artura Tabora. Została ona poprzedzona wprowadzeniem przedstawionym przez żonę fotografa – Jolantę. Materiał odsłaniał kulisy powstawania zdjęć krajobrazowych i przyrodniczych. Należy podkreślić, że jest to trudna gałąź fotografii. Wymaga planowania oraz gruntownej wiedzy dotyczącej funkcjonowania środowiska. Często, aby zbliżyć się do zwierzyny, konieczne jest ustawienie zamaskowanych namiotów, ambon, platform itp.

Wystawa została zorganizowana we współpracy z Jolantą Tabor, Ministerstwem Środowiska oraz Kozienickim Parkiem Krajobrazowym.

Artur Tabor urodził się w 1968 r. w Radomiu. Specjalizował się w fotografii przyrodniczej i krajobrazowej. Szczególne uznanie przyniosły mu zdjęcia ptaków, zwłaszcza sów. Od końca lat 90. zajmował się filmowaniem zwierząt w ich naturalnym środowisku. Jego prace były publikowane w czasopismach i albumach oraz prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Artur Tabor zginął w 2010 r. podczas wyprawy fotograficznej do Mongolii. Pośmiertnie został odznaczony medalem Dobro Rzeczpospolitej Najwyższym Prawem. Jego prace można obejrzeć również w sieci pod adresem arturtabor.

Red. MK

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
wystawa kozienice

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.