Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

WYPADEK NA PRZEJEŹDZIE KOLEJOWYM

Grudzień 17, 2015

17.12.2015 – 9:30 – informacja własna

Do groźnego wypadku doszło dzisiaj rano na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w m. Janików-Folwark. Ok. godziny 5.30 kierujący samochodem AUDI mieszkaniec jednej z pobliskich wsi, jadąc do pracy w kierunku drogi krajowej 48 z nieustalonych jeszcze przyczyn wpadł pod jadący w kierunku Bąkowca skład węglarek. Na szczęście obyło się bez ofiar ale ruch na tym odcinku jeszcze przez pewien czas będzie niemożliwy.


wypadek_9353wypadek_9354wypadek_9355wypadek_9356

foto: Tygodnik OKO

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.