Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

WYBORY W ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.

Kwiecień 18, 2016

W dniach 14 i 15 kwietnia 2016 r. przeprowadzona została I tura wyborów kandydata na Członka Zarządu ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 1. Mierzejewski Grzegorz – 731
 2. Sajnaga Józef – 374
 3. Wnuk Janusz – 511

Komisja Wyborcza postanowiła, że II tura wyborów kandydata na Członka Zarządu ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. odbędzie się w dniach 21 i 22 kwietnia 2016 r.

Komisja zakwalifikowała do II tury wyborów kandydata na Członka Zarządu na kadencję w latach 2016 – 2019 następujące osoby:

 1. Mierzejewski Grzegorz
 2. Wnuk Janusz

Odbyła się również I tura wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Enea Wytwarzanie sp. z o. o., która została przeprowadzona w dniach 14 i 15 kwietnia 2016 r. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 1. Jaciubek Michał – 632
 2. Kowalczyk Mirosław – 618
 3. Mierzicki Mieczysław – 133
 4. Pająk Anna – 551
 5. Pastuszko Zbigniew – 235
 6. Podolski Mirosław – 316
 7. Stolarski Zenon – 630
 8. Wodzyński Waldemar – 568

Komisja zakwalifikowała do II tury wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2016 – 2019 następujące osoby:

 1. Jaciubek Michał
 2. Kowalczyk Mirosław
 3. Pająk Anna
 4. Podolski Mirosław
 5. Stolarski Zenon
 6. Wodzyński Waldemar
 7. II tura wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. odbędzie się w dniach 21 i 22 kwietnia 2016 r.

  Źródło: Enea Wytwarzanie Sp. z o. o.

  Tygodnik OKO

  Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

  Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.