Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

WOŚP W KOZIENICACH

Styczeń 12, 2016

Jak co roku Kozienice wzięły udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i jak co roku, tradycyjnie już sztab mieścił się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”. Dzięki pomocy dzielnych wolontariuszy udało się zebrać naprawdę pokaźną sumę, bo aż – 42 581, 84 PLN.

Kwota, którą uzbierano jest bardzo wysoka zważywszy na to, że oprócz akcji palenia kalorii w klubie Foremka, nie było żadnych imprez towarzyszących, a przecież nowo wybudowane Centrum Kulturalno-Artystyczne powinno zostać wykorzystane właśnie do tego typu wydarzenia.

Mimo wszystko Kozieniczanie stanęli na wysokości zadania i po raz 24-ty godnie wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Red. BChm
Fot. OPP „Ogród Jordanowski”

EN2A1164

IMG_8455

IMG_8416

IMG_8335

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Jedna odpowiedź do “WOŚP W KOZIENICACH”

  1. Tomek pisze:

    Brawo!!!!!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.