Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

WOŁYŃ’43

Lipiec 11, 2016

Kolejna rocznica rzezi wołyńskiej, ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich w stosunku do mniejszości polskiej byłego województwa wołyńskiego (za czasów II RP) w latach 1943 – 1944.

By uczcić pamięć ofiar zachęcamy do wzięcia udziału wydarzeniu – link do wydarzenia. Uwaga, wydarzenie rozpoczyna się już o 21:00!.

Zapraszamy do obejrzenia specjalnie przygotowanego filmu o rzezi wołyńskiej ku czci pamięci pomordowanych. Żyjmy teraźniejszością, ale nie zapominajmy o naszej historii!

Link do filmu – Wołyń’43.

Red.

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/źródła pocho­dzenia materiałów: archiwum.tygodnikoko.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.