Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

WIZYTA MARSZAŁKA SENATU RP W WARCE

Lipiec 13, 2016

4 lipca Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce odwiedzili Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski i Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP Adam Kwiatkowski. Wraz z nimi przybył gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą – Ojciec Zdzisław Tokarczyk.

Goście zwiedzili park w Winiarach po rewitalizacji, pałac Pułaskich, nową wystawę stałą „Warka – miasto dotknięte historią” oraz Centrum Edukacyjno-Muzealne w towarzystwie dyrektor muzeum Iwony Stefaniak. Następnie, w bibliotece pałacu Pułaskich odbyło się spotkanie z udziałem wicestarosty grójeckiego Dariusza Piątkowskiego. Rozmawiano m.in. o funkcjonowaniu muzeum po rewitalizacji, utrzymaniu całego obiektu zabytkowego i jego zbiorów. Goście byli zainteresowani problemami z jakimi boryka się muzeum. Mówiono również o współpracy z organizacjami i instytucjami polonijnymi, a także o przygotowaniach do obchodów 50-lecia muzeum w 2017 roku.

Goście byli pod wrażeniem zrewitalizowanego zespołu pałacowo-parkowego w Warce.

Źródło: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

IMG_8972

IMG_8961

IMG_8950

IMG_8937

IMG_8933

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/źródła pocho­dzenia materiałów: archiwum.tygodnikoko.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.