Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

WALENTYNKOWY KONCERT CANTABILE – FOTOGALERIA

Luty 16, 2016

Przedstawiamy krótką fotorelację z walentynkowego koncertu CANTABILE. Opisy zdjęć wraz z ich numerami – poniżej.

 • nr 70. Organizatorzy koncertu od lewej Ignacy Walenciak, Alicja Osiadacz, Mirosław Osiadacz, Paulina Glinka, Tomasz Osiadacz, Krzysztof Olczak.
 • nr 18. Angelika Jakubowska w utworze „Kiedy nie ma w nas miłości” z rep. Łzy.
 • nr 26. Michał Strzelczyk w utworze „Kamień z napisem LOVE” z rep. Enej.
 • nr 35. Aleksandra Sybilska w utworze „Siedzieliśmy na dachu” z rep. Sławy Przybylskiej.
 • nr 40. Mirosław Osiadacz w utworze „Czardasz” Vittorio Monti.
 • nr 39. Ignacy Walenciak w utworze „Czardasz” Vittorio Monti.
 • nr 51. Tomasz Osiadacz i Mirosław Osiadacz w utworze „Cliffs of Dover” z rep. Eric Johnson.
 • nr 67. Paulina Glinka i Mariusz Woźniak w utworze „Upiór w Operze” Andrew Lloyd Webber.
 • Fot. Alicja i Mirosław Osiadacz CANTABILE

  Cantabile_walentyki_2016-18

  Cantabile_walentyki_2016-26

  Cantabile_walentyki_2016-35

  Cantabile_walentyki_2016-39

  Cantabile_walentyki_2016-40

  Cantabile_walentyki_2016-51

  Cantabile_walentyki_2016-67

  Cantabile_walentyki_2016-75

  Tygodnik OKO

  Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

  Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.