Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

„UZBROJONA” DZIAŁKA W BABINIE

Lipiec 11, 2016

W piątek – 08.07 mieszkaniec Babina gm. Przyłęk podczas prac budowlanych przy wykopie fundamentów, ujawnił wystające z ziemi przedmioty mogące stanowić niewybuchy. Jak się później okazało były to granaty moździerzowe.

Mieszkaniec Babina podczas prowadzonych prac przy wykopie fundamentów na terenie swojej posesji zauważył wystające z ziemi skorodowane przedmioty, które swoim wyglądem przypominały pociski artyleryjskie. Skierowany na miejsce policyjny pirotechnik wstępnie określił, że są to granaty moździerzowe o kalibrze 180 milimetrów. Policjanci zabezpieczyli miejsce ujawnienia amunicji. Przybyli na miejsce saperzy wydobyli z ziemi 50 granatów moździerzowych. Oczyszczanie terenu przez saperów potrwa do niedzieli. Granaty pochodzą z okresu II wojny światowej.

Źródło: KPP w Zwoleniu

niewybuch 1

niewybuch 2

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/źródła pocho­dzenia materiałów: archiwum.tygodnikoko.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.