Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

USZY DO KONTROLI

Maj 23, 2016

Już od poniedziałku 30 maja mieszkańcy Zwolenia i Kozienic mogą sprawdzić stan swojego słuchu bezpłatnie. SłuchBus – pojazd z kabiną ciszy, specjalnie przystosowany do badań słuchu w warunkach plenerowych oraz specjaliści Słuchmed będą oczekiwać na wszystkich zainteresowanych w wyznaczonych do tego miejscach.

Miejsca, w których będzie można bezpłatnie zbadać słuch:

 • – 30 maja – poniedziałek – Zwoleń, Plac Kochanowskiego 1, w godz. 8.00-15.00;
 • – 31 maja – wtorek – Kozienice, skwerek przy skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej i Sportowej w godz. 9.00-15.00;
 • – 1 czerwca – środa – Kozienice, parking pod Pływalnią Delfin ul. Legionów 4 – w godz. 9.00-15.00.

Każdy zainteresowany może liczyć na bezpłatne:

 • – badanie słuchu;
 • – konsultację ze specjalistą;
 • – materiały informacyjne.

Nie jest potrzebne skierowanie od lekarza POZ. Wystarczy po prostu przyjść w oznaczone miejsce.


SĹ‚uchobus 1


Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.