Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

TY WYGRYWASZ, AMERIGAS POMAGA!

Styczeń 10, 2016

Uczniowie wraz z nauczycielami z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie przystąpili do III edycji konkursu „Ty wygrywasz, AmeriGas pomaga!”. Szkolnym Opiekunem Konkursu jest pani Alicja Morawska. Konkurs trwa od 15 września 2015 roku do 31 marca 2016 roku.

Firma AmeriGas od ponad 20 lat działa na polskim rynku. Ten okres minął pod znakiem dynamicznego rozwoju i dzisiaj firma jest współliderem na rynku gazu skroplonego. Hasło przewodnie konkursu, czyli „Dostarczamy dobrą energię” ma zachęcić do innego spojrzenia na otaczający nas świat, a także do refleksji nad tym, jak nasze działania zmieniają środowisko i co możemy uczynić, by stało się lepsze i pełne pozytywnej energii.

Zasady konkursu są proste. Główna część Konkursu „Dla Twojej szkoły” polega na zbieraniu przez szkołę foliowych plomb zabezpieczających zawory butli z gazem firmy AmeriGas. W Konkursie można zbierać wyłącznie oryginalne plomby, czyli takie, które posiadają logo AmeriGas wraz z numerem seryjnym. Część Konkursu „Dla Ciebie” polega na stworzeniu pracy artystycznej pod tytułem „Dostarczamy dobrą energię”. Można również zarejestrować klasy w części Konkursu „Dla Twojej klasy”.

Konkurs jest atrakcyjny nie tylko ze względu na ciekawe nagrody, takie jak komputery, tablice interaktywne, inne urządzenia multimedialne, dzięki którym nauczanie może stać się prawdziwie intuicyjną i wszechstronną zabawą. Konkurs wyróżnia się bowiem na tle podobnych wydarzeń odmiennymi założeniami. Rywalizacja nie jest celem samym w sobie. Jej zadaniem jest przede wszystkim integracja lokalnych społeczności wokół wspólnego celu, jakim może być polepszenie standardów nauczania w pobliskich szkołach. Dlatego zwracamy się do wszystkich osób, które mają możliwość zbierania plomb AmeriGas o wsparcie naszej szkoły, gdyż dzięki wspólnym wysiłkom możemy zyskać nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Źródło: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie

Konkurs-Bogucin

Konkurs-Bogucin1

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.