Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

TRWAJĄ POSZUKIWANIA ZAGINIONEJ

Styczeń 8, 2016

Komenda Miejska Policji w Radomiu poszukuje osoby zaginionej – Kozik Aneta, lat 35, zam. Radom.

Rysopis zaginionej: wzrost ok. 165 cm, szczupłej budowy ciała, włosy ciemny blond, okulary korekcyjne.

Ubiór: czarna kurtka z kapturem, czarna opaska na uszy, beżowy szalik.

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej proszę kierować do Wydziału Kryminalnego KMP w Radomiu osobiście lub telefonicznie pod numer telefonu 345-22-24 lub 997.

Źródło: Justyna Leszczyńska
KMP Radom

KOZIK


Kozik Aneta

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.