Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

TOMASZ NOCZNICKI NOWYM PATRONEM CKZiU

Grudzień 19, 2015

Uroczystość nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbyła się 17 grudnia 2015 roku. Podczas uroczystej mszy świętej, sprawowanej przez księdza Sławomira Paszowskiego w kościele parafialnym św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, dokonano poświęcenia nowego sztandaru. Następnie kolumna uczniów, poprzedzona pocztami sztandarowymi, przeszła do szkoły, gdzie miały miejsce kolejne punkty uroczystości.

Swą obecnością zaszczycili nas w tym dniu przedstawiciele rodziny patrona: Pani Agnieszka Łępicka – praprawnuczka Tomasza Nocznickiego, Pani Bogumiła Jadwiga Gaj Gajewska z mężem – praprawnuczka Tomasza Nocznickiego.

Zaproszonych gości powitała Pani Danuta Borowiec – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. W swoim wystąpieniu podkreśliła związek działań dydaktycznych i wychowawczych, podejmowanych w Centrum, z ideałami głoszonymi przez Tomasza Nocznickiego. Pani Dyrektor przedstawiła historię szkoły, zaznaczając, że imię Tomasza Nocznickiego towarzyszyło szkole w Nowej Wsi od 1983 roku do 2013 roku. Podziękowała również Pani Agnieszce Łępickiej za zaangażowanie przy wyborze Patrona.

Sylwetkę patrona – Tomasza Nocznickiego – przybliżyła zgromadzonym gościom Ewa Malowaniec.
Najbardziej podniosłym momentem uroczystości było nadanie imienia Tomasza Nocznickiego Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej, Gimnazjum dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych i Szkole Policealnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Z okazji nadania imienia szkoły otrzymały sztandar.

Głos zabrała Pani Agnieszka Łępicka – praprawnuczka Tomasza Nocznikiego w swoim wystąpieniu podkreśliła zaangażowanie jej pradziadka w sprawy oświaty i walkę o równouprawnienie mieszkańców wsi. Pani Łępicka podziękowała całej społeczności szkolnej za trud włożony w sfinalizowanie inicjatywy nadania imienia Tomasza Nocznickiego szkołom wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Ostatnim punktem uroczystości był program artystyczny, przygotowany przez uczniów technikum pod kierunkiem Pani Barbary Frydrych. Udramatyzowane scenki przedstawiły najważniejsze wydarzenia z życia Tomasza Nocznickiego.

Po części oficjalnej uroczystości goście dokonywali wpisów do pamiątkowej księgi i w kuluarach rozmawiali o dokonaniach Tomasza Nocznickiego na polu społecznym, politycznym i oświatowym.

Źródło: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

panoramaDSCF3452

DSCF3441

DSCF3433

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.