Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

„SZKOLNY KARMNIK – ZIMA 2016”

Maj 13, 2016

Wiosna to najlepsza pora, aby podsumować działania mające na celu ochronę ptaków w trudnym okresie zimowym. Z takiego założenia wyszli organizatorzy akcji „Szkolny karmnik – zima 2016”. 12 maja odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w XXIII edycji konkursu.

Do zmagań przystąpiły 174 osoby z 29 placówek oświatowych. Konkurs obejmował nie tylko budowę karmników, ale również obserwację zachowań ptaków, sporządzanie notatek i dokumentacji fotograficznej. Prezentujemy wyniki zwycięskich placówek:

  • Kat. przedszkoli: I miejsce – Publiczne Przedszkole nr 1 w Zwoleniu; II miejsce – O. Przedszkolny w Cecylówce-Brzózkiej; III miejsce – Publiczne Przedszkole nr 1 w Pionkach; wyróżnienie – Publiczne Przedszkole nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach.
  • Kat. szkół podstawowych: I miejsce – PSP w Czarnej; II miejsce – PSP w Bogucinie; III miejsce – PSP w Jaroszkach; wyróżnienie PSP w Augustowie.
  • Kat. placówek dla osób niepełnosprawnych: I miejsce – Szkoła Specjalna przy ZS w Pionkach; II miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach.

Podczas gali nie zabrakło występu artystycznego najmłodszych miłośników przyrody, którzy zaprezentowali utwór „Kochajmy ptaki”. Przewidziane dla laureatów nagrody z pewnością pomogą im w odkrywaniu piękna natury oraz pogłębianiu wiedzy(książki, lornetki, aparaty cyfrowe itp.).

Organizatorem konkursu był Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego przy współpracy z KDK i Nadleśnictwem Kozienice, Radom, Pionki. Imprezę wspomagał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Red.
Fot. M. Kordas

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.