Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

SPOTKANIE INTEGRACYJNE Z RODZICAMI

Marzec 2, 2016

W dniach 25-28.01.2016 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbyły się spotkania integracyjne z rodzicami uczestników zajęć stałych w naszej placówce. Podczas spotkań dzieci i młodzież zaprezentowały rodzicom umiejętności nabyte w trakcie pierwszego półrocza.


25.01.2016 r. miały miejsce zajęcia otwarte dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach „Warsztaciku teatralnego”. Poprowadziła je Pani Małgorzata Neumann, która na początku krótko omówiła przebieg zajęć i zasady obowiązujące podczas nich. Po kilku zabawach integracyjnych uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, których zadaniem było stworzenie improwizowanych przedstawień do baśni pt. „Czerwony Kapturek” oraz wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka”. Mieli do dyspozycji odpowiednie rekwizyty i kostiumy. Swoje umiejętności aktorskie można było też skonfrontować w zabawie „kalambury”. Nie zabrakło wymiany informacji między osobą prowadzącą a rodzicami oraz zaproszenia ich do grupy Ogrodowego Teatru Rodziców i Nauczycieli.


26.01.2016 r. odbyły się występy wszystkich grup koła „Cheerleaders – taniec sportowy„, których instruktorką jest Pani Anna Rzeszotek. Każdy z siedmiu zespołów zaprezentował nowy układ taneczny, którego uczy się w bieżącym roku szkolnym. Kolejne zespoły zapowiadała Pani Dorota Ziarkowska, przedstawiając wszystkie tancerki i krótko omawiając grupowe dokonania. Występy obserwowała licznie zgromadzona publiczność: rodzice, dziadkowie i rodzeństwo naszych cheerleaderek.

Tego samego wieczoru, odbył się również kameralny koncert uczestników zajęć „Zabawy z gitarą„. Młodzi gitarzyści zagrali piosenki z różnych gatunków muzyki rozrywkowej. Dominowały szlagiery rockowe i przeboje popowe. Pani Małgorzata Kowalik wspierała wokalnie i instrumentalnie swoich podopiecznych. Występy poszczególnych zespołów spotkały się z serdecznym przyjęciem ze strony rodziców, którzy włączali się do wspólnego śpiewania. Cały koncert przebiegał w miłej i pogodnej atmosferze.


27.01.2016 r. odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców dzieci uczęszczających na rytmikę. Spotkanie poprowadziła Pani Dorota Ziarkowska, która przedstawiła kolejne etapy prowadzonych przez siebie zajęć. Spośród wszystkich piosenek, których dzieci uczyły się w pierwszym półroczu, zostały zaprezentowane dwie pt. „Pani Zima” i „Małe skrzaty”. Następnie dzieci pokazały zabawy rytmiczne związane tematycznie z tymi piosenkami. W drugiej części spotkania rodzice aktywnie włączyli się w przebieg zajęć podczas nauki nowej piosenki pt. „Tupu tup po śniegu” i zimowej zabawy rytmicznej. Rodzice obserwowali zaangażowanie dzieci podczas zajęć muzycznych. Spotkanie było również okazją do wymiany spostrzeżeń między prowadzącą a rodzicami.

W tym samym dniu miały miejsce zajęcia otwarte dla rodziców dzieci z koła zainteresowań „Angielski śpiewająco„, prowadzonego przez Panią Małgorzatę Cieślak. Zajęcia odbywały się oddzielnie w grupach początkujących i kontynuujących naukę języka angielskiego w naszej placówce. W pierwszej części każdego ze spotkań dzieci zaprezentowały przed rodzicami wybrane pląsy, w drugiej rodzice zostali włączeni do zabaw językowych. Rodzice mieli okazję poznać specyfikę i przebieg zajęć oraz formy i metody pracy z grupą. Ważne miejsce miała również wymiana zdań dotycząca zagadnień związanych z programem nauczania i konkretnymi dziećmi. Zajęcia zakończono wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników spotkania.


28.01.2016 r. zorganizowane zostały warsztaty manualne dla uczestników koła zainteresowań „Modelarstwo”, prowadzonego przez Pana Piotra Bożedajka oraz wszystkich zajęć, których instruktorką jest pani Monika Kujawiak, czyli: warsztatów plastycznych, sztuki artystycznej, budowy i animacji lalki teatralnej oraz ceramiki artystycznej. W sali widowiskowo-sportowej przygotowano odrębne stanowiska. Na każdym z nich znajdowało się wiele materiałów i narzędzi potrzebnych do wykonania różnorodnych prac. Na początku instruktorzy zajęć, krótko objaśnili każdą z technik, a następnie nadzorowali przebieg prac i służyli pomocą. Mali modelarze wraz z rodzicami konstruowali prawdziwe rakiety z plastikowych butelek. Uczestnicy zajęć plastycznych i ich rodzice mogli wykonać pracę wybraną przez siebie techniką. Wybór był duży: ozdoby filcowane na sucho, pieski z papieru, koty ze skarpet, filcowe ptaki – broszki, sowy z tektury i kolorowych drobiazgów, ozdabianie przedmiotów technikami quiling i decoupage. Rodzice pomagali dzieciom, a niektórzy z nich wykonali dodatkowo własną pracę. Gotowe dzieła można było zabrać do domu.

Źródło: OPP Ogród Jordanowski

2016.01.25-28_integracyjne-0158

2016.01.25-28_integracyjne-0611

2016.01.25-28_integracyjne-0692

2016.01.25-28_integracyjne-0828

2016.01.25-28_integracyjne-0910

2016.01.25-28_integracyjne-0950

2016.01.25-28_integracyjne-0976

2016.01.25-28_integracyjne-1009

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.