Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

SLD WSPIERA RADOMSKIE SCHRONISKO

Styczeń 26, 2016

SLD włącza się w pomoc dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu. Radomskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt pęka w szwach. Aktualnie przebywa w nim ponad 600 czworonogów a miejsca jest tylko dla około 350 zwierząt.

W związku z przepełnieniem placówki i rosnącymi potrzebami, Sojusz Lewicy Demokratycznej w Radomiu organizuje pomoc rzeczową dla zwierząt z radomskiego schroniska. W pierwszej kolejności potrzebne jest pożywienie w postaci suchej karmy, ryżu czy makaronu, ale też w związku z okresem zimowym koce, kołdry, ręczniki czy stare dywany, wykorzystywane jako ochrona przed zimnem i wiatrem. Zwierzętom przydadzą się również metalowe miski, bo te, w odróżnieniu od tych z tworzyw sztucznych, nie pękają na mrozie.

Osoby, które chciałyby pomóc, mogą przynieść rzeczy do siedziby SLD w Radomiu, ul. Żeromskiego 31 w najbliższy wtorek i środę między godziną 17 a 18. Istnieje również możliwość odebrania pomocy bezpośrednio od osób, które chcą wesprzeć akcję, a nie mogą sami dostarczyć rzeczy. Wystarczy skontaktować się z rzecznikiem partii w Radomiu, Marcinem Dąbrowskim (tel. 796 929 481) i członkowie SLD zorganizują odbiór od osób zainteresowanych w ustalonym terminie.

sld

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.