Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

RUSZA PROCES WS. WYPADKU W ELEKTROWNI

Styczeń 28, 2016

27 stycznia ruszył proces w sprawie wypadku do jakiego doszło 4 grudnia 2013 r. (pisaliśmy o tym w nr 42 z 2013 roku – link do numeru). Wtedy platforma wykorzystywana przy rozbiórce komina runęła z wysokości ok. 150 m. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły cztery osoby.

Na ławie oskarżonych Sądu Rejonowego w Kozienicach zasiedli: Adam Ż. (kierownik budowy komina) oraz Robert R. (zastępca kierownika sprzętu technicznego dozorowanego). Zarzuca się im niedopełnienie obowiązków, czego efektem był tragiczny wypadek. Pierwsza rozprawa nie przyniosła rozstrzygnięcia.

Red.
Fot. Tygodnik OKO


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sprawa budzi zainteresowanie nie tylko lokalne media


Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.