Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

Grudzień 1, 2015

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny „Barwy jesieni” inspirowany piosenką Czerwonych Gitar, którego organizatorem był Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka. Najlepsi odebrali nagrody 27 listopada w Centrum Kulturalno–Artystycznym.

Na konkurs napłynęło 250 prac ze szkół podstawowych z terenu gminy i powiatu Kozienice. Oceniała je komisja w składzie: Sławomir Zawadzki – plastyk, pracownik Muzeum Regionalnego im. prof. T. Mikockiego w Kozienicach, Elżbieta Sadowska – emerytowana nauczycielka plastyki i Agnieszka Bieńkowska – instruktor plastyki KDK, sekretarz komisji. Pod uwagę brano staranność i estetykę wykonania pracy, pomysłowość, zgodność z tematem.

Przybyłych na rozstrzygnięcie powitała dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska, która podziękowała wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie. Następnie solistka z Młodzieżowej Estrady Piosenki działającej w KDK Martyna Pajączkowska zaśpiewała „Barwy Jesieni” Czerwonych Gitar. Głos zabrała także Elżbieta Sadowska, członek jury, a instruktor plastyki i pomysłodawczyni konkursu, Agnieszka Bieńkowska, odczytała protokół z posiedzenia komisji.

W kategorii klasy I – III, I miejsca nie przyznano, II miejsce zajęła Natalia Wasilewska z PSP nr 1 w Kozienicach, a III miejsce Maria Mieczyńska z ZSS w Garbatce-Letnisko. W tej kategorii wiekowej przyznano 4 wyróżnienia.

W drugiej kategorii wiekowej, klasy IV – VI również nie przyznano I miejsca. Natomiast na II miejscu uplasowała się Natalia Wolszczak z PSP nr 1 w Kozienicach, na III Natalia Rutkowska z kozienickiej trójki. Wyróżnionych zostało 3 osoby. Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Dyplomy – podziękowania otrzymali również opiekunowie przygotowujący dzieci do konkursu oraz poszczególne placówki, które zgłosiły uczestników do konkursu.

 

39

14

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.