Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

„RAZ NA LUDOWO” W PRZEDSZKOLU NR 3

Listopad 27, 2015

25 listopada (środa) w Publicznym Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach miała miejsce niezwykła uroczystość – X Festiwal Tańców i Przyśpiewek Ludowych „Raz na Ludowo”.

Dzieci reprezentujące przedszkola z terenu gminy, przy akompaniamencie Pana Jacka Zelgi prezentowały najpopularniejsze polskie tańce i przyśpiewki ludowe. Zaproszeni goście mogli zobaczyć między innymi: „Krakowiaka” „Chodzonego” – najbardziej rozpoznawalne, wręcz sztampowe tańce ludowe, posłuchać takich przyśpiewek jak: „W moim ogródeczku” czy „Zielony mosteczek”.

Występy podziwiali rodzice i opiekunowie małych artystów oraz zaproszeni goście: Dyrektor Wydziału Edukacji w UM – Robert Boryczka, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Kozienice oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Całe widowisko uświetnił występ niezwykłe utalentowanego, młodego artysty Krzysztofa Paducha, ucznia Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. Imprezę poprowadziła nauczycielka PPnr3- Marta Sygocka, która pogratulowała uczestnikom i życzyła tak pięknych występów na kolejną dekadę!

Mat. Marta Sygocka

DSCN8309

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.