Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

PROGRAM WSPARCIA DLA SAMOTNYCH MAM

Kwiecień 21, 2016

Od 1 maja 2016 roku na terenie Radomia i powiatu radomskiego rusza nabór uczestniczek do projektu w ramach Działania Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt „Mama nie sama” skierowany jest do 60 kobiet – matek samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 r.ż., które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej lub które kwalifikują się do objęcia taką pomocą, zamieszkałych według KC na terenie woj. mazowieckiego w powiatach: M. Radom i radomskim.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej uczestniczek, poprzez ich reintegrację w środowisku lokalnym oraz środowisku pracy.

W ramach projektu uczestniczki:

 • – zdiagnozują swój potencjał, potrzeby i możliwości w kontekście reintegracji społeczno-zawodowej;
 • – uzyskają opracowaną wraz z psychologiem-doradcą zawodowym Indywidualną Ścieżkę Reintegracji;
 • – nabędą umiejętność radzenia sobie z problemami;
 • – zdobędą wiedzę w zakresie przysługujących im praw oraz możliwości rozwiązywania problemów na gruncie prawnym;
 • – lepiej poznają siebie, wydobędą swój potencjał, wzmocnią motywację do zmian w życiu zawodowym i osobistym;
 • – zintegrują się dzięki grupie wsparcia;
 • – zaplanują swoją karierę zawodową zgodnie z preferencjami i wymaganiami rynku pracy(pośrednictwo pracy);
 • – nabędą kwalifikacje/kompetencje zawodowe poszukiwane na regionalnym rynku pracy;
 • – zdobędą praktyczne doświadczenie w zawodzie, w miejscu pracy dzięki organizacji staży.

W ramach projektu zostaną zrealizowane m.in.:

 • – diagnoza potrzeb;
 • – indywidualny life-coaching;
 • – poradnictwo prawne;
 • – warsztaty kreatywnego myślenia i rozwoju osobistego;
 • – grupa wsparcia;
 • – szkolenia kończące się dokumentem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji – szkolenie komputerowe, administracji biurowej, ds. rachunkowości, wizażystka-stylistka paznokci;
 • – staże zawodowe u pracodawcy;
 • – aktywne pośrednictwo pracy.

Planowany okres realizacji projektu do 09.2017 rok.

Dla mam zapewniamy:

 • – zwrot kosztów dojazdu;
 • – zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 6;
 • – stypendia stażowe;
 • – wyjście do SPA;
 • – poczęstunek.

Samotne matki stanowią 83,4% og. niepełnych rodzin, co świadczy, iż to głównie one ponoszą wszelkie ciężary związane z macierzyństwem i wychowaniem dzieci. Charakteryzuje je często ciężka sytuacja rodzinna: bezrobocie/bierność zaw. i niski status ekonomiczny.

Serdecznie zapraszamy nie pracujące mamy z Radomia i powiatu radomskiego, które chciały by poświęcić czas dla siebie, potrzebujące trochę wsparcia, oderwania od rzeczywistości i popatrzenia na swoją sytuację z innej perspektywy. Dla stworzenia lepszego życia dla siebie i swoich pociech. Mama nie sama!

Zapraszamy do kontaktu: e-mail: biuro@unlimitedgroup.pl, tel.533 993 337

Plakat_a3_Mama nie sama

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Jedna odpowiedź do “PROGRAM WSPARCIA DLA SAMOTNYCH MAM”

 1. Pypeć pisze:

  Byłam na tym Kursie i polecam. Bo przydatny i potrzebny. Ja byłam na Kurs Komputerowy i malowania paznokci też. Fajnie było.

Odpowiedz na „PypećAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.