Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW CKZIU W NOWEJ WSI

Maj 6, 2016

Po czterech latach spędzonych w murach niezwykle przyjaznej szkoły, nadszedł dzień pożegnania absolwentów Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 dla uczniów kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik geodeta i technik obsługi turystycznej rozpoczęła się 29 kwietnia o godz. 11.00. Pani Danuta Borowiec – Dyrektor CKZiU w Nowej Wsi – powitała wszystkich gości, zebranych w sali gimnastycznej – panią Małgorzatę Iskrę – inspektora do spraw oświaty Urzędu Miejskiego w Warce, pana Jana Madeja – Delegata na Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz pana Grzegorza Surmę – zastępcę dyrektora Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oddział w Radomiu, grono pedagogiczne, absolwentów i ich rodziców, uczniów młodszych klas.

Uroczystość rozpoczęła się od przekazania opieki nad sztandarem przedstawicielom klas trzecich. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor gratulowała wszystkim wyników w nauce i innych znaczących osiągnięć, które pozwoliły zapisać się byłym już uczniom w historii szkoły. Najlepsi uhonorowani zostali świadectwami z wyróżnieniem, nagrodami książkowymi oraz stypendiami. Rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Na twarzach nagradzanych osób widać było wzruszenie, radość, zadowolenie i dumę.

Grono uhonorowanych uczniów jest niezwykle liczne. Jako pierwsi nagrodzeni zostali uczniowie, którzy najlepiej zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Nagrody dla nich ufundowała Mazowiecka Izba Rolnicza i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Następnie pani Małgorzata Iskra w imieniu Burmistrza Warki wręczyła nagrodę ufundowaną przez Urząd Miejski w Warce dla najlepszego absolwenta – Jakuba Jagiełło, który uzyskał średnią ocen 4,93. Za godne reprezentowanie szkoły w LX Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – blok Ogrodnictwo – nagrodzony został Sebastian Wrzesiński, a za udział w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Architekturze Krajobrazu nagrody otrzymały: Aleksandra Krawiec, Adrianna Mariowska, Kinga Jędrzejewska. Za czteroletnie, muzyczne i recytatorskie reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym wyróżniono Aleksandrę Krawiec i Aleksandra Bajoryńskiego.

Pamiątkowe dyplomy otrzymali uczniowie, reprezentujący Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi na pozaszkolnych zawodach sportowych. Podobnie uhonorowano liczną grupę honorowych dawców krwi, nagrody dla tych, którzy oddali najwięcej krwi ufundowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas czwartych to wydarzenie szczególne w życiu ucznia, bowiem w tym dniu każdy otrzymuje świadectwo z rąk Pani Dyrektor. To symboliczny moment, kiedy, po raz ostatni w szkole, następuje sprawdzenie listy obecności uczniów, którzy właśnie przechodzą do historii.

Przedstawiciele absolwentów serdecznie dziękowali dyrekcji, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły za efektywną współpracę i stworzenie atmosfery życzliwości, wsparcia i wyrozumiałości, ale i motywowanie do pracy oraz nagradzanie wszelkich osiągnięć. Wyrazem wdzięczności były kwiaty i muzyczny upominek – występ Aleksandry Krawiec i Aleksandra Bajoryńskiego. Za trud, włożony w kształtowanie młodych, często niepokornych jeszcze osobowości, dziękowali rodzice absolwentów. W swoim wystąpieniu podkreślili, że szkoła w Nowej Wsi znacząco wspiera rodziców w wychowywaniu młodzieży, a na szczególny podziw zasługuje atmosfera tu panująca i działania na rzecz dobra ucznia.

Życzymy wszystkim absolwentom, aby ten nowy etap w swoim życiu rozpoczęli pełni energii i siły do stawienia czoła wszelkim przeciwnościom losu, by wykorzystali jak najlepiej wszystkie wiadomości i umiejętności, jakie zdobyli w ciągu minionych lat nauki, by po słonecznych, ciepłych tygodniach najdłuższych wakacji w swoim życiu pełni zapału realizowali swe życiowe plany.

Źródło: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

DSCF4841

DSCF4935

DSCF5013

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.