Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

POŁOWA MIASTECZKA W CKA

Grudzień 22, 2015

16 grudnia został wyświetlony film „Połowa miasteczka” w reżyserii Pawła Siczka.

Fabularyzowany dokument poruszył ważny, lecz wciąż mało znany problem złożonych stosunków społecznych w przedwojennych Kozienicach. Dotyczy to głownie obecności Żydów, którzy stanowili ok. połowę ówczesnych mieszkańców miasta. Ludność ta z dnia na dzień „zniknęła” z sąsiedztwa.

Połowa miasteczka” opowiada o postaci Chaima Bermana — fotografa i społecznika pochodzenia żydowskiego. To dzięki jego zdjęciom dzisiaj możemy zobaczyć jak wyglądali i żyli Kozieniczanie przed wojną i w trakcie okupacji.

Na film składają się wywiady ze świadkami historii i relacje z działań pasjonatów historii, zwłaszcza Michała Woźnego (por. s. 6) i grup rekonstrukcyjnych. Uzupełnieniem narracji są animacje komputerowe. Jak stwierdził reżyser podczas spotkania autorskiego: „Anima znaczy dusza [po łacinie]”. Zabieg ten miał na celu ożywienie historii.

Wg zapowiedzi CKA — film będzie jeszcze wyświetlany na początku 2016 r.

Red.

1_polowa miasteczka

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.