Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

POLICZNA – OSTATNIA SESJA W 2015

Grudzień 30, 2015

30 grudnia odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Policzna. Wójt Tomasz Adamiec, przewodniczący rady Paweł Jędra oraz radni obradowali nad lokalnymi sprawami. Na sesji pojawili się sołtysi, przedstawiciele policji, straży pożarnej oraz widzowie. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu na rok 2016.

Przedstawiciele policji i OSP przedstawili główne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców. Podkreślono zagrożenie ze strony oszustów, którzy wyłudzają pieniądze nie tylko „na wnuczka”, ale również „na policjanta”, „na sąd”, „na zabezpieczenie wierzytelności” itp. Zasygnalizowano potrzebę noszenia elementów odblaskowych po zmroku. Apelowano też o to, aby zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo posesji, szczególnie tych, które mają charakter rekreacyjny i na co dzień nie są zamieszkane.

Strażacy przedstawili sprawozdanie z działalności za rok 2015. Nowe nabytki, zwłaszcza wóz marki „Scania”, oraz zaledwie ok. 75 zdarzeń w mijającym roku napawa optymizmem. Niestety niepokojącym zjawiskiem jest wzrost pożarów w gospodarstwach domowych związany z nienależytym utrzymaniem urządzeń grzewczych. Przedstawiciele OSP apelują więc o instalację czujników dymu, ponieważ czujność mieszkańców bywa zawodna.

Na sesji wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe gospodarzom z tereny gminy, którzy wzięli udział w IX Powiatowym Konkursie Producentów Rolnych.

Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu. Planowane dochody gminy wynoszą 15 mln 645 tys. zł, a wydatki 15 mln 500 tys. Nadwyżka budżetowa w wysokości 145 tys. zł ma zostać przekazana na spłatę zadłużenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Budżet gminy w ok. 49% stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa, w ok. 15% dotacje celowe, w ok. 36% dochody własne gminy. Prócz projektu budżetu przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 oraz wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2016–2019.

Budżet, jak i inne projekty dotyczące dochodów i wydatków gminy, został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Red.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.