Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

PODSUMOWANIE ROKU „OKO-2015”

Grudzień 30, 2015

Już za kilkanaście godzin świętować będziemy nadejście nowego 2016 roku. Mimo iż po ‚2015’ ślad wkrótce zaginie, chcemy przypomnieć najciekawsze wydarzenia jakie miały miejsce przez ostatnie 12 miesięcy. Wydarzenia te opisane na łamach naszych artykułów wybrane zostały w oparciu o was – czytelników, a konkretnie o komentarze,  przybierające często formę dyskusji, które zamieszczaliście pod najgorętszymi tematami.

Wybraliśmy 6 postów – waszym zdaniem najciekawszych. Kolejność artykułów nie jest przypadkowa. Przedstawione poniżej tytuły uporządkowane są malejąco (biorąc pod uwagę ilość komentarzy). Komentarze były skorelowane również z liczbą wyświetleń, które odzwierciedlały atrakcyjność danego tematu.

Zapraszamy zatem do przypomnienia sobie tego co nas tak intrygowało w mijającym już 2015 roku:

 1. Zaszczytne pierwsze miejsce uzyskał artykuł pt. „Ambasador planowo nie odleciał”.
 2. Drugie miejsce – artykuł pt. „Pechowy Józef?!”.
 3. Trzecie miejsce – artykuł pt. „Skandal na festiwalu”.
 4. Czwarte miejsce – artykuł pt. „Przedwyborcza gorączka”.
 5. Piąte już miejsce – artykuł pt. „Festiwal pieśni…”.
 6. Miejsce  6. – artykuł pt. „Na marginesie sesji”.

Na tym pragniemy zamknąć rok 2015 i życzyć wam wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym 2016 roku.

Red. BChm

kolarz

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.