Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

PIWNICA W OGNIU

Lipiec 1, 2016

Informacja własna z dnia 01 lipca

Ok. godz. 15:30 w bloku na Os. Pokoju 6 wybuchł pożar w piwnicy. W akcji wzięły udział cztery wozy straży pożarnej. Mieszkańcy klatki, w piwnicy której wybuchł ogień, mieli problem z opuszczeniem swoich mieszkań ze względu na dym. Zgromadzeni twierdzili, że już w pierwszych minutach interwencji odłączono gaz. Strażacy nie potwierdzają, czy do pożaru doszło w wyniku zaprószenia ognia (co jest bardzo prawdopodobne). To już druga w tym tygodniu akcja strażaków przy tym samym bloku.

Red.

WP_20160701_16_10_55_Pro

WP_20160701_16_13_57_Pro

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.