Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

PIONKI. REMEDIUM NA NUDĘ

Listopad 26, 2015

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Pionkach przedstawiło nową propozycję spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

We wtorek uczniowie klas 4-6 wszystkich Pionkowskich szkół podstawowych oraz obu gimnazjów mieli okazję uczestniczyć w krótkim pokazie gry na instrumentach perkusyjnych promującym nowe, nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne, które zaczną się już od grudnia w PG nr 2.

Zajęcia poprowadzi pan Mateusz Skórkiewicz nauczyciel perkusji w Szkole Muzycznej w Kozienicach i Radomiu. Wszystkich chętnych zapraszamy na pierwsze spotkanie z instruktorem w dniu 1 grudnia tj.wtorek, o godz.16.00 w Publicznym Gimnazjum Nr 2.


pionki

pionki1

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.