Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

PG 2 W PIONKACH DLA NEPALU

Styczeń 31, 2016

Uczniowie PG 2 biorą udział w projekcie Polskiej Akcji Humanitarnej „Niosę Pomoc”. Polska Akcja Humanitarna pomaga ludziom na całym świecie przetrwać katastrofy i konflikty zbrojne. Jedno z obecnych działań prowadzone jest na terenie Nepalu, który w kwietniu 2015 r. został dotknięty trzęsieniem ziemi o dużej skali.

W czerwcu 2015 r. uczniowie włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Zamiast kwiatka niosę pomoc” – szkoła zebrała 940 zł na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu. Z tych pieniędzy, zebranych w szkołach w całej Polsce, zostały zakupione materiały potrzebne do zbudowania tymczasowych schronień dla ludzi, którym trzęsienie ziemi zabrało domy i cały dobytek. Uczniowie pokazali, że pomaganie innym to odruch, który powinien nam towarzyszyć cały czas. Szkoła otrzymała podziękowanie od PAH za włączenie się do akcji.


pg2-pionki3

Podziękowania od PAH za włączenie się do akcji


W czwartek 28 stycznia PG 2 po raz drugi zorganizowało zbiórkę pieniędzy dla Nepalu. Tym razem pieniądze będą wykorzystane na odbudowę szkół w rejonie, gdzie zniszczeniu uległy wszystkie budynki. Obecnie dzieci w tym rejonie uczą się w prowizorycznych budynkach, skleconych ze starych blach falistych. Wierzymy, że kwota uzbierana przez społeczność szkolną – 650 zł, wraz z innymi pieniędzmi z innych polskich szkół, wspomoże borykające się z codziennymi problemami szkoły w Nepalu.

Zbiórka pieniędzy prowadzona była podczas zabawy choinkowej i wywiadówek. Dziękujemy wszystkim uczniom za włączenie się do akcji, a rodzicom uczniów za ich hojność i wyrozumiałość. DZIĘKUJEMY!


pg2-pionki1

Uczniowie z PG 2 w Pionkach


Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę wspomóc ludzi w Nepalu nawet niewielką kwotą, zachęcamy do wpłat na konto Polskiej Akcji Humanitarnej (Polska Akcja Humanitarna ul. Szpitalna 5 lok. 3 00-031 Warszawa Numer konta BPH S.A. 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem Nepal).

Źródło: PG 2 w Pionkach

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.