Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

PAMIĘCI NIEZŁOMNYCH

Marzec 6, 2016

Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Kozienicach. 5 marca uczczono pamięć żołnierzy II konspiracji. Przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia.

W kościele pw. św. Rodziny w Kozienicach odbyła się uroczysta msza święta z udziałem pocztów sztandarowych oraz grup rekonstrukcji historycznej. Wysłuchali ją mieszkańcy, a także przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych. Podczas nabożeństwa wspominano pamięć żołnierzy podziemia niepodległościowego po 1944 r.

Następnie w działającym przy kościele Centrum Myśli Jana Pawła II odbyła się prelekcja moderowana przez Mariana Śledzia. Poruszono na niej tematykę umacniania się władzy ludowej z pomocą aparatu bezpieczeństwa w latach 40. i 50. Wyświetlono na niej m.in. wywiad z Konstantym Chrostem – weteranem BCh, który opowiedział przed kamerą historię swojego uwięzienia, tortur i konsekwencji jakie spotkały go po tych wydarzeniach. O warstwę artystyczną zadbał Klub Seniora „Relaks”. Spotkanie zakończyła dyskusja.

Red.
Fot. Tygodnik OKO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.