Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

OTWARCIE WYSTAWY „W BEDNARSKIM FACHU”

Marzec 12, 2016

11 marca w muzeum regionalnym im. Tomasza Mikockiego miało miejsce otwarcie wystawy „W bednarskim fachu”. Kameralna ekspozycja opowiada o ginącej sztuce wyrabiania beczek i wiader.

Przybyłych gości przywitał dyrektor muzeum Krzysztof Reczek. Przypomniał on, że to właśnie w takich pojemnikach jeszcze niedawno przechowywano równego rodzaju artykuły spożywcze – kiszoną kapustę, śledzie, piwo itp.

Następnie o sposobach wyrabiania beczek opowiedział Stanisław Grudzień, który uczestniczył w rekonstrukcji wielu eksponatów. Opowiedział o podstawowych narzędziach bednarzy (strugnica stolarska, ośniki, cyrkle itp.). Zwrócił też uwagę na to, że nie każde drewno nadaje się do wykorzystania w bednarce – musi być ono wyselekcjonowane oraz sezonowane (najczęściej powyżej 7 lat). Szczególnie dobrze sprawdza się tu dębina.

Na wystawie prócz beczek, wiader, czy też antałków na piwo sprzed I wojny światowej, znalazło się wyposażenie warsztatu bednarskiego. Nie zabrakło też rzeźb, obrazów oraz fotografii powiązanych z tematem ekspozycji. Prezentowane przedmioty pochodzą z Muzeum Regionalnego w Kozienicach oraz z Muzeum Wsi Radomskiej. Wystawę przygotowali Dorota Pogodzińska oraz Sławomir Zawadzki.

Osoby uczestniczące w dyskusji dzieliły się swoimi wspomnieniami, uwagami o charakterze technicznym oraz komentowali walory smakowe serwowanych z beczek produktów.

Red.
Fot. Maciej Kordas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.