Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

OTWARCIE WYSTAWY W KOZIENICKIM MUZEUM

Listopad 29, 2015

27 listopada w Muzeum Regionalnym im. Tomasza Mikockiego w Kozienicach otwarto wystawę „Naszej chaty niskie progi”.

Wydarzenie przyciągnęło licznych zwiedzających. Zostali oni przywitani przez dyrektora muzeum Krzysztofa Reczka oraz komisarz wystawy Elżbietę Wit. Wprowadziła ona publiczność w problematykę ekspozycji. Zwiedzający mogli zobaczyć rekonstrukcję m.in. wiejskich izb z XIX i początku XX w.

Inauguracji towarzyszyły występy artystyczne grupy „Cyraneczka” z Jaroszek oraz kapeli ludowej „Jaśki” z Maciejowic. Wystawa powstała we współpracy z LGD „Puszcza Kozienicka”, PSP w Jaroszkach oraz Stow. „Nowoczesna Gospodyni” ze Stanisławic.

Pełna relacja z wydarzenia zostanie przedstawiona w zbliżającym się numerze „Tygodnika OKO”.

Red.

WP_20151127_17_09_25_Pro

WP_20151127_17_11_02_Pro

WP_20151127_17_49_47_Pro

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.