Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

OTWARCIE WYSTAWY FRANCISZKA SUBOCZA

Kwiecień 2, 2016

1 kwietnia w Muzeum Regionalnymi im. Tomasza Mikockiego w Kozienicach otwarto wystawę fotografii Franciszka Subocza. Autor zaprezentował zdjęcia z rekonstrukcji historycznych, zawodów sportowych oraz przedstawienia koni. Te ostatnie są głównym motywem wystawy.

Przybyłych przywitał dyrektor muzeum Krzysztof Reczek, który stwierdził, że technika fotografowania zmieniła się, a Franciszek Subocz eksperymentuje dalej. Komisarz wystawy Elżbieta Wit podkreśliła, że w dobie wszechobecnej dostępności do aparatów fotograficznych (ma je każdy nowoczesny telefon) świadome fotografowanie pozostaje wyjątkową umiejętnością.

Sam autor podziękował zgromadzonym za tak liczne przybycie, po czym skromnie stwierdził, że „kilka prac jest dobrych”. Jest to naszym zdaniem stanowisko mocno przesadzone. Nie lada zaskoczeniem były gratulacje spisane wierszem przedstawione przez Jerzego Wojtkowskiego.

Franciszek Subocz zainteresował się robieniem zdjęć w domu rodzinnym. W połowie lat 80. zaczął studiować fotografię. Od 1995 r. jest członkiem rzeczywistym Fotoklubu RP. Obecnie popularyzuje fotografię poprzez prowadzenie kursów oraz organizowanie cyklicznych wystaw w budynku krytej pływalni „Delfin”. Wywiad z Franciszkiem Suboczem ukazał się w naszym czasopiśmie w nr. 30 (310) z 3 grudnia 2015 r..

Wystawę można zwiedzać do końca maja.

Red.
Fot. Maciej Kordas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.