Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

OD 15.02 NOWI WICEPREZESI ENEI

Styczeń 23, 2016

Rada Nadzorcza spółki rozstrzygnęła konkurs na stanowiska dwóch wiceprezesów Enei. Od 15 lutego 2016 r. wiceprezesem ds. handlowych będzie Piotr Adamczak a wiceprezesem ds. finansowych zostanie Mikołaj Franzkowiak. Tego samego dnia obowiązki wiceprezesa ds. handlowych przestanie pełnić Sławomir Brzeziński, który jest Członkiem Rady Nadzorczej Enei oddelegowanym czasowo do zarządu.

Piotr Adamczak jest związany z branżą energetyczną od 23 lat. Karierę zawodową rozpoczął w Zakładzie Energetycznym Poznań. Kierował Wydziałem Organizacji Rynku w EnergoPartner Wielkopolska. W latach 2002-2011 pracował w Energetyce Poznańskiej, a po konsolidacji w Grupie Energetycznej Enea S.A. Od 2011 roku pracował na stanowisku Kierownika Biura, a od 2013 roku Dyrektora Departamentu Obrotu, w Enei Trading. Do dziś zajmuje się działalnością handlową na rynkach energii elektrycznej, praw majątkowych do świadectw pochodzenia, uprawnień do emisji oraz współpracy handlowej z OZE na rzecz spółek Grupy Enea.

Mikołaj Franzkowiak od ponad 13 lat związany jest z zarządzaniem finansami. Od 2011 roku zatrudniony jest w Banku Zachodnim WBK. Początkowo kierował Departamentem Informacji Zarządczej Klientów Korporacyjnych. Od 2015 roku kieruje Departamentem Finansów Skarbu, odpowiadając za zespół prowadzący rachunkowość dla obszaru ALM i Skarbu banku. Od 2013 roku jest członkiem Rady Nadzorczej spółki BZ WBK Faktor. Był członkiem zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Fugo S.A. Był związany z Bankiem BPH S.A. (po fuzji Bank Pekao S.A.). Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Ernst & Young.

Źródło: Enea

enea_logo_granat_nowe-page-001

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.