Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

OBCHODY DNIA KOBIET W POLICZNIE

Marzec 8, 2016

Ok. 250 pań bawiło się podczas uroczystych obchodów Dnia Kobiet w Policznie. Życzeniom nie było końca. Nie zabrakło też kwiatów, upominków oraz programu artystycznego, na który złożyły się skecze oraz występy wokalne.

Przybyłych przywitała Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Joanna Kalinowska, Wójt Gminy Policzna Tomasz Adamiec oraz Przewodniczący Rady Gminy Policzna Paweł Jędra. Otwierający obchody złożyli wszystkim zgromadzonym paniom najserdeczniejsze życzenia.

Następnie zaprezentowano zgromadzonym program artystyczny. Jako pierwsi wystąpili uczniowie. Przedstawili oni przeboje muzyki rozrywkowej oraz skecze. Występy kabaretowe dotyczyły skomplikowanych relacji damsko-męskich oraz trudów pracy w urzędzie pocztowym. Następnie swoje umiejętności zaprezentował zespół „Sobótka” z Czarnolasu. Wykonawcy skupili się na przyśpiewkach ludowych. W przerwach grupa zabawiała publiczność żartami.

Pełna relacja z wydarzenia w znajdzie się najbliższym wydaniu Tygodnika OKO.

Red.
Fot. Tygodnik OKOTygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.