Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

NOWY STAROSTA DZISIAJ?

Grudzień 16, 2015

Podczas dzisiejszej sesji powiatu kozienickiego radni wybiorą nowego starostę. Po prawie 2-miesięcznych uzgodnieniach mamy wreszcie poznać gospodarza powiatu. Ma nim zostać Andrzej Jung (fot. poniżej), radny powiatowy i członek zarządu, dyrektor ds. ekonomicznych i rozwoju Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 

jung_3186

fot. Tygodnik OKO

Wicestarostą ma pozostać Krzysztof Stalmach.

 

Stalmach_1

fot. kozienicepowiat.pl

Warto przypomnieć, że stanowisko starosty powiatu kozienickiego to obecnie taki „gorący kartofel„. Powszechnie znane są tarapaty finansowe starostwa a szczególnie szpitala powiatowego. Karty w tej grze rozdawał do tej pory burmistrz Kozienic, próbował ugrać coś więcej były starosta (obecnie wójt Głowaczowa) Józef Małaśnicki ale… pozostanie po staremu, czyli starosta z FORUM i wice – K.Stalmach. Jest tylko jedno ale, w głosowaniu na starostę kandydat musi otrzymać tzw. większość bezwzględną czyli w tym wypadku 10 głosów ( rada liczy 19 radnych), są tacy, którzy twierdzą, że może być z tym kłopot i uśmiechają się tajemniczo. Jak będzie, dowiemy się już dzisiaj, przedstawiciel naszej redakcji przekaże nam informacje tuż po ogłoszeniu wyników. Warto zajrzeć na naszą stronę, jak również na nasz profil na Facebooku: Tygodnik OKO.

Godzina 15:40

Starostą kozienickim w głosowaniu tajnym został Andrzej Jung, który uzyskał 16 głosów „za”, 2 „przeciw”, a 1 głos był nieważny. Na wicestarostę rada wybrała Krzysztofa Stalmacha, rekomendowanego przez obecnego już starostę Andrzeja Junga.

Red.

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.