Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

NOWE=STARE ZMIANY?!

Styczeń 4, 2016

Drodzy mieszkańcy powiatu kozienickiego,

W dniu 16 grudnia br. radni powiatu kozienickiego wybrali zarząd powiatu, który zaczął działać pod przewodnictwem nowego starosty – Pana Andrzeja Junga. Niestety wybór ten powoduje, że trudno mi jest patrzeć z optymizmem w przyszłość, gdyż tak naprawdę nic się nie zmieniło i trzecia kadencja powiatu kozienickiego, w tak ważnym okresie będzie tylko kontynuacją dwóch poprzednich. Wybór ten pokazał również, jak mocno „zabetonowane” są kozienickie relacje między koalicjantami z Forum Ziemi Kozienickiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Praworządnego Powiatu, Miasta i Gminy. Niemniej jednak życzę nowemu staroście i zarządowi powiatu kozienickiego aby te trzy lata, które pozostały do końca kadencji, wykorzystali z myślą o mieszkańcach całego powiatu, ich troskach i problemach, a ich działania skupiały się na rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, oświatowych i społecznych, które są dla nas najważniejsze.

Jak Państwo wiecie, bardzo długo zastanawiałem się nad wzięciem udziału w wyborach na starostę powiatu kozienickiego. W trakcie sesji zostałem przez jedną z radnych zgłoszony jako kandydat na stanowisko starosty, jednak nie wyrażając zgody starałem się uzasadnić swoją decyzję. Wiem, że nie wszyscy z Państwa oglądają sesje rady powiatu, dlatego pragnę Państwa poinformować, że podjęta przeze mnie decyzja podyktowana była dwoma fundamentalnymi przyczynami.

Po pierwsze nie znalazłem szerokiego porozumienia i poparcia wśród radnych powiatu kozienickiego dotyczących przeprowadzenia koniecznych zmian. Ponieważ uważam, że stan finansów powiatowych jest w krytycznej sytuacji, to potrzebne działania we wszystkich sferach działalności powiatu wymagają dużej konsekwencji i dyscypliny w ich realizacji, a co za tym idzie poparcia nie tylko radnych powiatowych, ale także instytucji powiatowych oraz przeprowadzenia dyskusji wśród mieszkańców.

Po drugie brak możliwości współpracy z burmistrzem miasta i gminy Kozienice – Panem Tomaszem Śmietanką. W ciągu ostatnich kilku tygodni przeprowadziłem rozmowy z większością wójtów naszego powiatu oraz burmistrzem, odnośnie możliwości współpracy i powrotu do doświadczeń z lat 1999-2006. Wśród wójtów moje poglądy spotkały się w dużym zainteresowaniem i przychylnością, czego nie mogę powiedzieć o Panu burmistrzu, który wręcz określił, że jeżeli zostanie wybrany ktokolwiek spoza członków Forum Ziemi Kozienickiej, to na jakąkolwiek pomoc powiat ze strony gminy Kozienice nie może liczyć.

Te właśnie przyczyny przeważyły o fakcie niemożności wzięcia udziału w wyborach starosty, gdyż jako człowiek niezależny, nie ulegający wpływom czy układom, podejmujący decyzje tylko w interesie społecznym, nie mógłbym moich pomysłów realizować. Przyrzekam jednak Państwu, że przez najbliższe trzy lata nadal będę skrupulatnym obserwatorem poczynań starosty i zarządu powiatu kozienickiego, wspierając ich w mądrych i dobrych działaniach, a krytykując podejmowanie złych i sprzecznych społecznie decyzji.
W dniu 30 XII 2015 został przyjęty budżet powiatu na 2016 r. Niestety jest to budżet stagnacji i pogłębia problemy z którymi boryka się powiat i jednostki mu podległe. Postaram się przedstawić Państwu w najbliższym czasie moją ocenę przyjętego budżetu.

Roman Wysocki

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

3 odpowiedzi na “NOWE=STARE ZMIANY?!”

 1. Tak-Nie-Obiektywnie pisze:

  Żaden imperator wiecznie rządzić nie będzie, jak również jego namiestnicy i ślepo oddani podwładni, przy złych rządach wszyscy zostaną władzy pozbawieni i rozliczeni.

 2. abc pisze:

  odbiega od tematu, ale może warto zobaczyć?

  Spór o Trybunał Konstytucyjny w Polsce – Max Kolonko Mówi Jak Jest

  https://www.youtube.com/watch?v=EJXUY3M_HPk

 3. Maja pisze:

  Panie Wysocki dobrze Pan wiedział ,że wyrażenie zgody nie jest równoznaczne z wyborem ,chcieć a zostać wybranym to dwie różne sprawy.Za mało miał Pan szabelek i wyrażając zgodę poniósł by Pan sromotną porażkę .Ot i taka cała prawda.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.