Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

NIETYPOWE ZNALEZISKO NA DZIAŁCE

Czerwiec 16, 2016

W środę 15.06.br. mieszkaniec wsi Zielonki Starej, gm. Zwoleń podczas spaceru po swojej posesji (las) dostrzegł wystające z ziemi przedmioty mogące stanowić niewybuchy. Jak się później okazało były to granaty moździerzowe, a we wskazanym przez właściciela miejscu znajdował się cały ich skład.

Jeden z mieszkańców Zielonki Starej na terenie swojej działki zauważył wystające z ziemi skorodowane przedmioty, które swoim wyglądem przypominały pociski artyleryjskie. Skierowany na miejsce policyjny pirotechnik wstępnie określił, że były to granaty moździerzowe kalibru 50 i 80 milimetrów. W związku z powyższym policjanci zabezpieczyli miejsce do czasu przybycia patrolu saperskiego. Działania prowadzone przez przybyłych saperów trwały kilka godzin. Łącznie z ziemi wydobyto blisko 800 szt. amunicji strzeleckiej, 21 granatów moździerzowych, 21 pocisków artyleryjskich, 4 granaty przeciwpiechotne, 4 pociski rakietowe i inne. Zabezpieczona amunicja pochodziła z czasów II wojny światowej.

Źródło: KPP Zwoleń

Niewybuchy 1

Niewybuchy2

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.