Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

NA ULICY HAMERNICKIEJ SPŁONĘŁO AUTO

Luty 2, 2016

Jak dowiedzieliśmy się od jednego z czytelników Tygodnika OKO, w nocy z piątku na sobotę – (29.01-30.01.2016), na ulicy Hamernickiej 23 w Kozienicach miał miejsce pożar w wyniku którego spłonęło auto osobowe marki Opel.

Na razie nie wiadomo co było przyczyną pożaru, jednakże policja nie wyklucza podpalenia. W tej sprawie ciągle prowadzone są działania mające wyjaśnić przyczyny zaistniałej sytuacji.

Red.
Fot. Tygodnik OKO

DSC01358

DSC01359

DSC01360

DSC01363

DSC01365

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.