Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

MODERNIZACJA DROGI DO „KRÓLEWSKICH ŹRÓDEŁ”

Lipiec 22, 2016

Nadleśnictwo Kozienice informuje o rozpoczęciu na przełomie lipca i sierpnia br. inwestycji, które mają ułatwić obsługę ruchu turystycznego do „Królewskich Źródeł”.

W piątek 22.07.2016 r. zostaną rozpoczęte prace związane z modernizacją gruntowego odcinka drogi. W efekcie cała droga prowadząca od drogi wojewódzkiej Radom-Kozienice do Królewskich Źródeł zostanie zaopatrzona w nawierzchnię tłuczniową. Zbudowane zostaną również dwie częściowo utwardzone składnice drewna, które w sezonie turystycznym będą mogły stanowić funkcję dodatkowych parkingów dla pojazdów. Nadleśnictwo dość długo starało się o dodatkowe środki na sfinansowanie powyższych inwestycji – w efekcie, w ostatnich dniach uzyskaliśmy akceptację jednostki nadrzędnej na dodatkowe wydatki inwestycyjne.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa turystów, a także pozwoli na rozładowanie notorycznie występujących „zatorów” komunikacyjnych na drodze do Królewskich Źródeł. Na czas prowadzenia prac inwestycyjnych cały odcinek gruntowy musi być przekazany wykonawcy prac (plac budowy), stąd ta część drogi będzie zamknięta do czasu zakończenia inwestycji.

W tym czasie zorganizujemy i oznaczymy w terenie trasę objazdową (drogą tłuczniową dobiegającą do trasy 737 na tzw. „Babiej Górze”), więc obiekt będzie nieprzerwanie dostępny dla turystów.

Źródło: Nadleśnictwo Kozienice

023

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.