Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

MŁOT NA CZAROWNICE NA FESTIWALU W JAROCINIE

Maj 5, 2016

Zaledwie kilkanaście dni temu zespół z Pionek, Młot Na Czarownice wyruszył w trasę koncertową ze swoją pierwszą płytą „Popioły Wiar”, a muzycy już mają możliwość zagrania na tegorocznym Festiwalu w Jarocinie. Potrzebują jednie… naszej pomocy!

Pionkowski Młot Na Czarownice ma szanse zaprezentować się podczas tegorocznego Festiwalu w Jarocinie aby się tam dostać muszą przejść głosowanie na stronie Antyradia. Można głosować raz dziennie do 15 maja pod tym linkiem.

Link do wydarzenia na Facebook.

Red.


jarocin


Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.