Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

MISTRZOSTWA MAZOWSZA W SPORCIE POŻARNICZYM

Czerwiec 2, 2016

Od dnia dzisiejszego (02.06) na stadionie sportowym w Kozienicach rozgrywane są XVII Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w Sporcie Pożarniczym dla jednostek organizacyjnych PSP województwa mazowieckiego. Biorą w nich udział najlepsze drużyny PSP wyłonione w zawodach strefowych Mazowsza.

Zawody potrwają do jutra, tj. 03.06 czerwca. Dzisiejszy harmonogram mistrzostw przedstawiał się następująco:

  • – 11.00 Ceremonia otwarcia mistrzostw;
  • – 11.30 – 16.00 Przeprowadzenie konkurencji indywidualnych: drabina hakowa oraz pożarniczy tor przeszkód 100m.

W dniu jutrzejszym zawodnicy zmierzą się w konkurencjach zespołowych: sztafeta 4 x 100m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Ceremonia zakończenia mistrzostw przewidziana jest na godzinę 13:30. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy jednocześnie do kibicowania.

Red.

20160602_140555

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.