Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

MIKOŁAJKOWY PORANEK TEATRALNY

Grudzień 8, 2015

6 grudnia to wyjątkowy dzień nie tylko dla wszystkich maluchów, ale również dla tych nieco starszych dzieci. To właśnie tego dnia odwiedza nas Święty Mikołaj i obdarowuje prezentami. W Centrum Kulturalno–Artystycznym również go nie zabrakło. W ten wyjątkowy niedzielny poranek odbył się spektakl „Świąteczne Przygody Mikołaja” połączony z zabawą mikołajkową.

Spektakl odbył się w ramach cyklu „Poranek teatralny dla dzieci”, którego organizatorem od 2008 roku jest Kozienicki Dom Kultury i został zaprezentowany przez aktorów z Teatru URWIS z Krakowa. Ta świąteczna, humorystyczna i interaktywna bajka, opowiadała o prawdziwej historii tradycji Św. Mikołaja i dodatkowo połączona została z zabawą mikołajkową. Były zabawy i konkursy dla najmłodszych oraz wspólne śpiewanie z Mikołajem i jego pomocnikiem elfem.

W tym wyjątkowym dniu, nikt nie wyszedł z pustymi rękami. Dzieci otrzymały kolorowanki. Spotkanie z teatrem odbyło się w sali kameralnej Centrum Kulturalno–Artystycznego.

Źródło: Kozienicki Dom Kultury

poranek1

poranek2

poranek3

poranek4

poranek5

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.